CANARION TERVEYS


Väite jota esitetään usein on se, että monirotuiset ,"seropit", olisivat terveempiä kuin puhdasrotuiset. Seropit voivat olla niinterveitä, kuin niiden vanhemmat tai esivanhemmat ovat olleet. Sekarotuisuus ei takaa koirien terveyttä. Lopputulos, yhdistäessä kaksi täysin erilaista rotua, voi olla täysi yllätys. Ulkonäköä ja käyttäytymistä pystytään ennustamaan paremmin rotukoirien kohdalla. Ennustettavuus on monessa käyttötarkoituksessa toivotumpaa kuin yllätyksellisyys.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Yleisesti Presa Canario on melko terve rotu, mitään tiettyä sairautta ei voi yhdistää rotuun. Canarion yleisimpiä terveysongelmia ovat molossirotujen kasvuhäiriöt.

                                                          :::::::::::::::::::::::

LONKKAVIKA / hip dysplasia (HD)

Lonkkanivelen kasvuhäiriö on koirien yleisin luuston/nivelten kasvuhäiriö. Mahdolliset lonkkanivelen muutokset alkavat jo pennun ensimmäisten elinviikkojen aikana. Lantion luutuminen ja lonkkanivelten kehitys on valmis noin koiran ollessa vuoden ikäinen. Lonkkanivelen kasvuhäiriö johtaa yleensä nivelrikkoon. Nivelrikon kehitykseen vaikuttaa niin yksilölliset- kuin rotukohtaiset erot. Kasvuhäiriön perimmäistä syytä ei tiedetä, tämänhetkisen tutkimustiedon perusteella se periytyy usean geenin vaikutuksesta. Kasvuhäiriön ilmenemiseen ja syntyyn vaikuttaa suuresti ympäristö. Monissa tutkimuksissa on todettu runsaan ravinnonsaannin olevan yhteydessä lonkkavikaan. On tärkeää, että pennun kasvun aikana tarkkaillaan koiran painoa, pennun tulee olla solakka, ei ylipainoinen tai aliravittu. Liian raju liikunta kasvuaikana voi vaikuttaa myös kasvuhäiriön ja näin ollen nivelrikon kehittymiseen.
Lonkkanivelen kasvuhäiriötä ilmenee lähes kaikilla roduilla, yleisin se kuitenkin on suurilla ja jättiroduilla. Oireita voidaan huomata pentuna 3-12kk iässä. Oireilu voi jopa loppua hetkellisesti kokonaan useiksi vuosiksi, sillä nivelen ympärille muodostuva sidekudos vähentää nivelen löysyyttä. Nuorilla koirilla oireina voi olla takajalkojen ontuminen, vaikeudet ylös nousussa levon jälkeen, liikkumishaluttomuus, naksahtelevat äänet kävellessä sekä "pupuhyppely". Oireet voivat alkaa yhtäkkiä tai ne voidaan liittää johonkiin tapaturmaan. Vanhoilla koirilla oireet voivat olla usein epämääräisiä, oireilu laitetaan usein vanhentumisen syyksi. Tyypilliset oireet ovat jäykkyys liikkuessa sekä ontuminen. Kasvuhäiriön ja nivelrikon hoidossa ruokinnalla on keskeinen merkitys. Ylipaino pahentaa oireita joten pelkkä painon pudotus voi jo helpottaa koiran oloa. Sopiva liikunta pitää nivelet liikkuvina ja lihaksiston kunnossa. Tulehduskipulääkkeitä ja nivelnesteen koostumusta parantavia aineita käytetään yleisesti. Kirurgisia hoitoja on myös olemassa mutta näihin kannattaa suhtautua suurella harkinnalla molossirotujen kohdalla. Kirurgistenhoitojen tehosta ja pitkäaikaisennusteesta ei ole olemassa kattavia tutkimuksia. Leikkaushoidon hyöty on epävarma, jos nivelessä on selvät merkit rikosta.

Koirien perinnöllistä lonkkanivelen kasvuhäiriötä tutkitaan röntgenkuvilla ja ne luokitellaan jalostustiedon keräämistä varten. Röntgenkuvat otetaan FCI:n (Federation Cynologique Internationale) ohjeiden mukaisesti ja kuvat arvostellaan kansainvälistä lonkkaniveldysplasia arvosteluasteikkoa hyväksi käyttäen. Koiran lonkkanivelet voi kuvata virallisesti 12kuukauden iästä lähtien.

FCI:n arvosteluasteikko lyhyesti

A  (ei muutoksia) Reisiluunpää ja lonkkamalja ovat yhdenmukaiset.
B  (lähes normaali/rajatapaus) Reisiluunpää ja lonkkamalja ovat hieman epäyhdenmukaiset.
C  (lievä) Reisiluunpää ja lonkkamalja eivät ole yhdenmukaiset. Epätasaisuutta tai korkeintaan lieviä nivelrikkomuutoksia.
D  (kohtalainen/keskivaikea) Selvää epätasaisuutta reisiluunpäässä ja lonkkamaljassa. Nivelrikon merkkejä
(vaikea) Selvästi nivelrikkoinen lonkkanivel. Reisiluunpään epämuotoisus tai muut nivelrikkomuutokset

                                                                   ::::::::::::::::::::

KYYNÄRVIKA / elbow dysplasia (ED)

Kyynärnivelen kasvuhäiriö on yleisin isojen ja jättikokoisten koirien etujalkojen ontumisen ja kivun aihettaja. Kyynärnivel muodostuu kolmesta eri luusta, joten kasvuhäiriö voi ilmetä useassa eri kohdassa.
Kasvuhäiriö kyynärnivelessä periytyy usean eri geenin välityksellä. Uroksilla kasvuhäiriö on yleisempää, johtuen todennäköisesti urosten suuremman painon ja mahdollisesti myös hormonaalisten tekijöiden takia. Perinnöllisillä tekijöillä on suuri osuus kyynärnivelen kasvuhäiriön synnyssä, ympäristötekijät kuitenkin vaikuttavat suuresti sen ilmenemiseen ja kehittymiseen.
Tyypillinen oire on ontuminen, se voi pahentua rasituksessa tai olla voimakasta levon jälkeen. Ontuminen voi olla ajoittaista tai jatkuvaa. Voi olla vaikeaa havaita koiran ontumista jos kasvuhäiriö on molemminpuolinen. Kyynärnivelen nivelrikko invalidisoi koiraa yleensä pahemmin kuin lonkkien nivelrikko, koska koiran painosta noin 60 % on etuosalla.

Koirien perinnöllisiä kyynärnivelen kasvuhäiriöitä tutkitaan röntgenkuvauksilla ja ne luokitellaan jalostustiedon keräämistä varten. Röntgenkuvat otetaan IEWG:n (International Elbow Working Group) suositustenmukaisesti ja arvostelussa käytetään kyynärniveldysplasian arvostelutaulukkoa. Koiran kyynärnivelet voi kuvata virallisesti 12kuukauden iästä eteenpäin.

IEWG:n arvostelutaulukko lyhyesti

0  Ei muutoksia
1  (lievä) Lievät nivelrikkomuutokset
2 (kohtalainen) Kohtalaiset nivelrikkomuutokset, lievät epämuotoisuudet
3 (voimakas) Voimakkaat epämuotoisuudet, rappeutumismuutokset

Luukudos uusiutuu tehokkaasti, nikamien välilevyjen syyrusto hitaasti ja nivelrusto ei lainkaan. Lihaksiin ja jänteisiin jää vammojen jäljiltä helposti arpikudosta, jonka vetolujuus on heikompi kuin alkuperäisen.

                                                              :::::::::::::::::::::::::::::

Oikein eli tasapainoisesti ja riittävästi kulmautuneella koiralla luidenasento mahdollistaa lihasten täydellisen kiinnityksen luurakenteisiin. Esimerkiksi Canarion suorat takakulmaukset aiheuttavat sen, että reisilihakselle on jyrkempi kiinnittymispaikka reisiluun pinnassa ja näin ollen lihassyyt jäävät lyhyemmiksi kuin mitä ne voisivat olla paremmin kulmautuneella koiralla. Tästä syystä liikkuminen ei ole tehokasta ja voimantuotto kärsii. Tämä mahdollistaa myös helpommin patellan luksoitumisen ja eturistisiteen pettämisen. Tärkeää on, että koiran kulmautumiseen kiinnitetään erityistä huomiota jalostuksen suunnittelussa !

HUOMIOITAVAA ON, ETTÄ POLVILUMPIONLUKSAATION VARALTA ANNETTAVA POLVILAUSUNTO EI KUVAA SAIRASTUMISRISKIÄ ETURISTISIDEVAURION SUHTEEN !

Eturistisidevaurioille altistavista tekijöistä suurin osa liittyy koiran rakenteeseen ja sen aiheuttamaan toimintahäiriöön polvinivelessä. Tämän vuoksi eturistisidevaurio on voimakkaasti perinnöllinen sairaus.

RISTISIDEVAURIO ON VOIMAKKAASTI PERINNÖLLINEN, OPEROITUA KOIRAA EI KANNATA KÄYTTÄÄ JALOSTUKSEEN.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

PERINNÖLLISET SELKÄMUUTOKSET

...SPONDYLOOSI...

Selkärangan rappeumasairaus jolloin selkänikamien rajoille syntyy luupiikkejä ja/ tai -siltoja. Muutokset voivat aiheuttaa koiralle ontumista, jäykkyyttä epämääräisiä selkäkipuja ja hyppäämishaluttomuutta.

Lausunnot lyhyesti;

SP0 (puhdas) Ei muutoksia
SP1 (lievä)
alle 3mm piikit
SP2 (selkeä)
silottumaa
SP3 (keskivaikea)
silottumaa ja suuret sillat
SP4 (vaikea)
vakavat muutokset

Lausunnoissa otetaan huomioon kaikki rintanikamat (1-13) sekä lannenikamat (1-7) sekä ristiluu

Spondyloosia voidaan vastustaa jalostusvalinnoilla.

...VÄLIMUOTOINEN LANNE-RISTINIKAMA (LTV)...

Synnynnäinen ja perinnöllinen nikamaepämuodotuma. 

LTV0 Ei muutoksia
LTV1
Jakautunut ristiluun keskiharjanne
LTV2
Symmetrinenvälimuotoinen lanne-ristinikama
LTV3
Epäsymmetrinen lanne-ristinikama
LTV4
6 tai 8 lannenikamaa

...NIKAMAEPÄMUODOSTUMAT (VA)...

VA0 (normaali) Ei muutoksia
VA1 (lievä)
1-2 epämuodostunutta nikamaa
VA2 (selkeä)
3-4 epämuodostunutta nikamaa
VA3 (keskivaikea)
5-9 epämuodotunutta nikamaa
VA4 (vaikea)
enemmän kuin 9 epämuodostunutta nikamaa

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::...

Distichiasis ( ylimääräiset ripset ) Ylimääräisten ripsien karvatuppi sijaitsee luomirauhasessa tai sen vieressä. Distichiasiksessa karva kasvaa ulos luomen vapaasta reunasta. Oireet riippuvat karvan paksuudesta ja kasvusuunnasta. Ohuet, ulospäin suuntautuvat karvat aiheuttavat tuskin lainkaan oireita, paksummat ja silmän pintaan osuvat karvat sitä vastoin voivat aiheuttaa eriasteisia ärsytysoireita: lievää vuotamista ja räpyttelyä tai voimakkaampia kipuoireita ja jopa sarveiskalvovaurioita. Ripsiä voi irrota ja kasvaa takaisin karvan vaihtumisen yhteydessä.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::...…..

Muita mahdollisia sairauksia canariolla ovat :

Entropion ( silmäluomen sisäänpäin kiertymä )

Purentaviat ja hammaspuutokset ( Canariolla on sallittu lievä alapurenta )

Allergiat ja iho-ongelmat

Epilepsia (todettu joissain sukulinjoissa)

Tähän voisin luotella kaikki sydänviat, maksa-, suolisto- ja munuaissairaudet koska niitä nyt vaan joka rodussa tuppaa olemaan. Jalostusvalinnoilla voidaan suuresti vaikuttaa rodun terveyteen.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


Stubborn Guardian Riikka Kemppainen 0504145780 rigsu_@hotmail.com
Luotu Webnodella
Luo kotisivut ilmaiseksi!